tisk letáků, vizitek, plakátů
email:
heslo: LOGIN

REGISTRACE
ZASLAT HESLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.
Obecná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky platí pro dodávání zboží a poskytování služeb firmou Netprint.cz se sídlem Jindřichova 157, 344 01, Domažlice IČO: 736 87 928, DIČ:7803241765 (dále jen dodavatel) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.

2.Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky a je-li smluvní stranou osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Je-li smluvní stranou jiná osoba než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

II.
Předmět smluvního vztahu

1.Dodavatel je firmou zabývající se vytvářením návrhů a zhotovováním tisku na reklamní a propagační činnosti včetně jejich dodání. Rozsah nabídky, dodací lhůty a aktuální ceník jsou přístupné na stránkách dodavatele.

2.Objednávka musí obsahovat vymezení předmětu dodávky, množství a specifikaci provedení. Objednávku lze učinit prostředky komunikace na dálku, osobně nebo za využití zákaznického rozhraní.

3.Dodavatel je povinen objednávku potvrdit. Dodavatel je oprávněn požadovat předtím, než přistoupí ke zhotovení zakázky její zaplacení v plné výši nebo ve výši dohodnuté zálohy, nedohodne-li se o platbě jinak. Odesláním objednávky potvrzuje spotřebitel nebo odběratel, že se seznámil s obchodními podmínkami a aktuálním ceníkem.

III.
Cena, platební podmínky, dodání datových podkladů

1.Nabídkové ceny dle aktuálního ceníku a dodací lhůty dodavatele jsou platné v okamžiku objednání.

2.Za veškeré dodávky platí spotřebitel nebo odběratel: převodem předem na účet dodavatele nebo dobírkou do maximální výše 5000,- Kč bez DPH nebo hotově při převzetí zboží. Je-li zvolen způsob platby zálohovou fakturou nebo platbou předem, bude výroba zboží započata  neprodleně po připsání platby na účet dodavatele. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad. Je-li zboží dodáváno na fakturu, její splatnost a další podmínky jsou dohodnuty individuálně. Při dodávce zboží na dobírku bude mimo ceny za dopravu účtován poplatek za doběrečné ve výši 50,- Kč bez DPH / 61,-CZK včetně DPH.

3.Ve všech cenách je zahrnuta příslušná DPH a jiné složky ceny. Zahrnuty nejsou eventuelní dopravní náklady, cena za doběrečné a případné grafické práce. Tyto náklady se kalkulují individuálně a budou spotřebiteli oznámeny před závazným objednáním zboží. V současné době zasíláme prostřednictvím společnosti DPD, nebo GLS a jednotná cena za jeden balík do 10 Kg je 120,-CZK bez DPH / 145,-CZK včetně DPH a za balík o hmotnosti 10 - 30 Kg činí cena 140,-CZK bez DPH / 169,-CZK včetně DPH. Hmotnost konkrétní objednávky lze spočítat na kalkulačce na našem webu v levém sloupci.

4.Datové podklady dodávejte ve formátu pdf nebo u menších formátů do velikosti A5 jpg v minimálním rozlišení 150 dpi. Veškerá písma a fonty převádějte na vektory.

Datové podklady dodávejte bez ořezových značek a barevných rozhraní.

IV.
Dodání zboží, reklamace, záruka

1.Zboží je předáno jeho převzetím v sídle dodavatele, s využitím přepravních služeb nebo dodáním přímo dodavatelem. Dodací lhůta činí 4-20 pracovních dní (dle rozsahu a náročnosti zakázky) od závazného provedení objednávky. Pro dodavatele je termín dodání zboží závazný. Dodací lhůta může být přiměřeně okolnostem prodloužena, je-li to způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými dodavatelem.

2.Odběratel je povinen neprodleně reklamovat u dopravce neúplnost dodávky nebo její fyzické poškození. O zjištěných vadách dodávky je povinen s dopravcem sepsat protokol. Nebude-li sepsán protokol, nebude dodavatel akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Odběratel není oprávněn poškozenou zásilku převzít a zároveň o tom musí neprodleně vyrozumět dodavatele.

3.Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo odběratelem. Dodavatel poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců a zjistí-li spotřebitel nebo odběratel v této lhůtě vady zboží, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli. Vada na části dodaného zboží neopravňuje k reklamaci celé zásilky.Výjimkou jsou případy, kdy zakázka dodaná po částech ztrácí pro zadavatele význam.Drobné odchylky od originálů barevných reprodukcí nemohou být reklamovány. Pokud se bude jednat o objednávky, zakládající se na údajích RGB V tomto případě nelze převzít záruku pokud jde o identitu barvy. Konverze ze širšího prostoru barvy RGB na redukovaný prostor barvy CMYK může vést ke změnám v barvě.

V.
Závěrečná ustanovení

1.Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění nebo na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

VI.
Ochrana dat

1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

2. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

3. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Platné od 1.11.2008

© copyright Netprint.cz , all content is under copyright of netprint.cz

 

tisk - death magnetic rockclub
fandíme rock clubu
DEATH MAGNETIC
WWW.FLASHWEB.CZ
Výroba flash bannerů, animací
a webových stránek
NETPRINT.cz Kunešova 496, 344 01 Domažlice, IČ: 74560361, DIČ: CZ8005291767, email: info@netprint.cz © copyright Netprint.cz , all content is under copyright of netprint.cz Valid XHTML 1.0 Transitional
HOMEOBCHODNÍ PODMÍNKYSLOVNÍČEK POJMŮCENÍK GRAFICKÝCH SLUŽEBKONTAKTYFAQ / ČASTO KLADENÉ DOTAZYNAPIŠTE NÁM